7. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi bilimsel programına ulaşmak için tıklayınız.
6. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi bilimsel programına ulaşmak için tıklayınız.

5.Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi bilimsel programına ulaşmak için tıklayınız.4. Adolesan Sağlığı Kongresi 2. Duyurusuna erişmek için tıklayınız.

4. Adolesan Sağlığı Kongresi' ne bildiri özeti göndermek için tıklayınız.
3. Adolesan Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı için tıklayınız.


2. Ulusal Adolesan Kongresi Detayları için tıklayınız.


1. Ulusal Adolesan Kongresi Sonuç Bildirisi için tıklayınız.

1. ADOLESAN SAĞLIĞI KONGRESİ SONUÇ BİLDİRİSİ 


Katılımcıların Sayısı

Toplam kayıtlı katılımcı sayısı: 391
Konuşmacı Sayısı: 65 

Toplantıya katılan 391 kişi, öğretim üyesi, uzman hekim, pratisyen hekim, hemşire, psikolog, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı gibi pek çok meslek grubundan oluşmaktaydı.

Toplantıya katılan disiplinler, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının farklı alt disiplinleri, Halk Sağlığı, Çocuk Ruh Sağlığı, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Aile Hekimliği, Ortopedi ve Travmatoloji, Spor Hekimliği, İç Hastalıklarının farklı dalları, Çocuk Cerrahisi, Spor Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Sosyal Hizmetler gibi disiplinlerden oluşmaktaydı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Eğitim Hastaneleri, Sivil Toplum Örgütleri ve Çocuk Sağlığı ile ilgili farklı kuruluşlar da multidisipliner bir yaklaşımla toplantıda temsil edildiler. 

Ülkedeki Adolesan Sağlığı Konusunda Açıklama

Adolesan dönemi, çocukluk ile erişkinlik arasındaki geçiş dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal gelişim sonrası erişkin bireyler ortaya çıkmaktadır. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman erişkin olarak değerlendirilen adolesanlar, esasında kendilerine özgü problemleriyle hak ettikleri ilgiyi bugüne kadar bulamamışlardır. Bu nedenle, bu yaş grubuna ait araştırmaların üretilmesinde, sağlık hizmetinin planlanmasında, sağlık politikalarının geliştirilmesinde eksiklikler görülebilmektedir. Ülkemizde yapılan 2003 yılı nüfus sayımında Adolesan (10-19 yaş) nüfus, 13 milyon 790 bin olarak saptanmış olup bu rakam tüm nüfusun %20'sini oluşturmaktadır. Bu yaş grubu hem çocuk hem erişkin olarak değerlendirilmesi nedeniyle, tıbbın çok sayıda disiplinini ilgilendirmektedir. Bu nedenle bu bilim dalı, Ülkemizde ve Dünya'da giderek daha da önem kazanmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesindeki Adolesan Ünitesi, ülkemizin ilk adolesan ünitesidir. Bu bilinçle, Sağlık Bakanlığı, Uluslararası Çocuk Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ile işbirliği yaparak, uluslararası konuşmacıların da katılımı ile ülkemiz nüfusunun %20'sini oluşturan bu gruba yönelik bilgilerimizi, katılımcı olarak çocuk sağlığı, iç hastalıkları, halk sağlığı, aile hekimliği, çocuk psikiyatrisi, kadın hastalıkları ve doğum, ortopedi ve travmatoloji, spor hekimliği, çocuk cerrahisi dallarının uzman ve asistanları ile, pratisyen hekimlerle, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde, sağlık ocaklarında ve ülkemizde yeni kurulan gençlik merkezlerinde çalışan bütün sağlıkçılarla, bu yaş grubuna yönelik sağlık hizmetini sunanlarla ve planlayanlarla paylaşmak istedik. Adolesanda gelişim özellikleri, riskli davranışlar, beslenme ve obezite, uyum problemleri, madde bağımlılığı, istismar, cinsel problemler, gebelikten korunma, sporcu sağlığı, meme ve jinekolojik problemler, adolesan döneminde aşılama ve adolesan hakları gibi konular kongrede ağırlıklı olarak işlenen konulardır. Hedefimiz bu sorunlar ile karşılaşan sağlık elemanlarına, ailelere ve en önemlisi gençlerimize katkıda bulunabilmektir. Geleceğin sağlıklı nesillerini yetiştirebilmek için önümüzdeki en önemli fırsat olan bu dönemi kaçırmamamız gerekmektedir. 

Adolesanlara Yönelik Önemli Gereksinimler ve Tanımları

İlk Ulusal Adolesan Sağlığı toplantısı olan bu toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fon (UNFPA) ve Uluslar arası Çocuk Merkezinin (ICC) de katkılarıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Adolesan Ünitesi tarafından yapılmıştır. Bu platform ülkemizde Adolesan Sağlığına gönül veren ve bu alanda hizmet eden tüm disiplinleri bir araya getirme imkanı da sağlamıştır. Toplantıya katılan 391 kişi, öğretim üyesi, uzman hekim, pratisyen hekim, hemşire, psikolog, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı gibi pek çok meslek grubundan oluşmaktaydı. Toplantıya katılan disiplinler, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının farklı alt disiplinleri, Halk Sağlığı, Çocuk Ruh Sağlığı, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Aile Hekimliği, Ortopedi ve Travmatoloji, Spor Hekimliği, İç Hastalıklarının farklı dalları, Çocuk Cerrahisi, Spor Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, soysal hizmet uzmanlığı gibi disiplinlerden oluşmaktaydı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Eğitim Hastaneleri, Sivil Toplum Örgütleri ve Çocuk Sağlığı ile ilgili farklı kuruluşlar da toplantıda temsil edildiler. Multidisipliner bir yaklaşımla Adolesan Sağlığının tartışılması, bilgi ve deneyim paylaşımı açısından çok olumlu bir iletişim ortamı yaratmıştır ve toplantı olumlu bir paylaşım toplantısı halinde yürütülebilmiştir. Toplantıda ele alınan temel ihtiyaçlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

Adolesanlarda Gelişim Özellikleri

Adolesanların fiziksel, cinsel ve psikososyal gelişim özelliklerinin bilinmesinin, adolesanlarla çalışan sağlık personelinin adolesana yaklaşımında çok önemli olduğu tartışılarak, bu özellikler üzerinde duruldu. Ülkemizde farklı disiplinlerde, ne çocuk ne erişkin olan bu grup ile ilgili bilgilendirme ve farkındalığın arttırılması düşünüldü. Buna yönelik işbirliği fırsatları ve planları dile getirildi. 

Adolesan Merkezi Nasıl Bir Yer Olmalı?

Adolesanlara hizmet veren özel merkezlerin yapısı ve farklılıkları tartışıldı. Yurtdışındaki merkezlerin işleyişleri model olarak tartışıldı.

Ülkemizde bu tür merkezlerin sayı ve nitelik olarak desteklenmesi gerektiği vurgulandı. 

Türkiye'deki Adolesanlarda Riskli Davranışlar

Ülkemizde de ergenler arasında giderek artmakta olan tütün, alkol, madde bağımlılığı gibi konular ve ergenlerde görülen diğer riskli davranışlar ele alındı ve sağlık personelinin bu konudaki duyarlılığı ve üstlenmesi gereken sorumluluklar tartışıldı. Bu konuda farklı disiplinlerde çalışan sağlık profesyonellerinin eğitilmeleri, farkındalıklarının arttırılması ve neler yapılabileceğine yönelik planlar tartışıldı. Ayrıca ailelerin ve gençlerin, konu ile ilgili diğer kişi ve kuruluşların da gerek planlama gerekse uygulama aşamasındaki çözüm önerilerine katılımı görüşüldü.

Cinsel Sağlık – Üreme Sağlığı

Ergenlere hizmet veren sağlık kuruluşlarında bu konulara yeterince önem verilmesinin gerekliliği vurgulandı ve bu konularda bilgi açığından daha çok yaklaşım problemlerinin olduğu tartışıldı. Hem kız hem de erkek ergenlerde bu dönemde sık karşılaşılan üreme sağlığı sorunları, koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi ve izlemleri konularına yer verildi ve farklı disiplinlerin bu konulara yaklaşımları tartışılarak, ergenlere multidisipliner yaklaşımın önemi vurgulandı. 

Adolesan Sağlığı Hizmetleri

Adolesan Sağlığı konusunda Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Adolesan Ünitesi'nin de aktif olarak rol aldığı projeler tanıtıldı ve tartışıldı. Sağlık Bakanlığı'nın ikinci basamak sağlık kuruluşlarındaki ve çeşitli eğitim hastanelerindeki adolesan sağlığı hizmetleri sunuldu ve öneriler alındı. 

Araştırma Farkındalığı

Adolesan dönemi araştırmalarının önemi konusunda kamuoyu yeterince bilgi sahibi değildir. Dolayısıyla araştırma çalışmaları savunulmalı bu konuda lobi yapılmalıdır. Bu yaş grubuna ait bilgileri üretilmeden o toplumla ilgili gelişmeler sağlanamayacağından konu ile ilgili tüm kişi ve kuruluşlara sorumluluklar düşmektedir. 

Adolesan Hakları

Adolesan hakları ve ülkemizdeki durumu tartışıldı ve bu konuda özellikle eğitim ve sağlık sektörlerinde çalışanlara çok görev düştüğü vurgulandı. Adolesanlara yaklaşım konusunda bu hakların temel oluşturmasının gerekliliği tartışıldı ve şu sonuca varıldı. Adolesanlar ve bu yaş grubu ile çalışanlar, adolesan hakları konusunda bilgilendirilip eğitilmelidir. Sivil toplum örgütleri bilinç artırmak ve adolesan hakları konusunda stratejik planlar hayata geçirmek için gerekli girişimi yapmalıdır. 

Gelişmekte Olan Ülkelerde Genç Kadınların Sağlığı

Ülkemizdeki ve dünyadaki genç kadınların sağlığı karşılaştırmalı olarak tartışıldı ve ülkemizde bu konuda son yıllarda özellikle evli ergenler için önemli adımlar atıldığı ancak tüm ergenlere hizmetin ulaşmasında sorunlar olduğu vurgulandı. 

Adolesanlarda Sağlık Eğitimi

Adolesanların sağlık konusunda bilgilendirilmeleri, özellikle cinsel sağlık-üreme sağlığı konularında bilgi açığının olduğu ve doğru kaynaklardan doğru bilgi aktarılmasının önemi vurgulandı. Sağlık eğitiminin, eğitim sistemimize entegrasyonu tartışıldı. 

İhmal – İstismar ve Adli Boyutları

Adolesanlarda ihmal ve istismarın multifaktöriyel bir konu olduğu, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri yanında, konunun toplumsal ve hukuki boyutlarının da çok önemli olduğu ve bu nedenle sektörler arası işbirliğinin geliştirilmesi gerekliliği vurgulandı. 

Adolesan Beslenmesi ve Obezite, Sporcu Sağlığı

Obezitenin artık tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ve ülkemizde de giderek arttığı, komplikasyonların önlenebilmesi için özellikle adolesanlarda koruyucu sağlık hizmetlerine de ağırlık verilmesinin gerekliliği tartışıldı. Adolesanların fiziksel aktiviteye ve spora yönlendirilmelerinin, sağlığın iyileştirilmesindeki önemi vurgulandı. Ayrıca adolesan sporcu sağlığı gündeme getirildi.